Najnovšie články

Odpovede na Desať otázok  PDF  Tlač  Email
Autor: Drahoslav Vajda   

Odpovede na Desať otázok pre časopis DIALÓG.


Téma: EVOLÚCIA a BOH


Na otázky šéfredaktora časopisu DIALÓG odpovedá Drahoslav Vajda(Na tomto mieste uvádzame plné, redakciou časopisu DIALÓG ešte neskrátené znenie odpovedí na desať jej šéfredaktorom položených otázok.)1. Kritici evolučnej teórie tvrdia, že svojou povahou nie je vedeckou teóriou, ale ideologickým konceptom (Karl Popper), pretože sa nedá sfalzifikovať. Ste presvedčený, že darvinizmus je viac ako nekompromisný filozofický naturalizmus?


Odpoveď: Darvinizmus je svojim rozsahom v súčasnosti vedúcou a všetko určujúcou myšlienkou (paradigmou) vo vede a v spoločnosti. Všetci všetko vyvíjajú, aj keď v skutočnosti vykonávajú tvorivú činnosť, napr. konštruktéri navrhnú nové originálne riešenie nejakého technického problému, ale hovorí sa, že vyvinuli nový stroj, vyvinuli nový počítač, vyvinuli novú technológiu, a pod. Predstava vývoja, ako zmeny alebo niečoho nového, je hlboko implantovaná do mysle súčasného človeka a jeho myslenie prebieha podľa schémy: niečo sa vyvinulo, alebo niekto niekde niečo vyvinul aj keď v skutočnosti ide o tvorivú činnosť inteligencie.


Svojim obsahom darvinizmus (presnejšie: neodarvinizmus alebo materialistická evolúcia) je v sekulárnom svete to najrozšírenejšie učenie (filozofická konštrukcia) o vzniku sveta a vzniku života. Je to filozofický smer, ktorého základom je naturalizmus, podľa ktorého je príroda (materiálny svet) považovaná za jediné bytie, alebo za bytie natoľko základné, že všetky ostatné formy bytia môžu byť na ňu redukované a všetko existujúce je možné popísať prírodnými zákonmi (špeciálne toto je metodologický naturalizmus). Samotné tvrdenie: „Evolučná teória nie je vedeckou teóriou, ale ideologickým konceptom“ považujem za správne a stotožňujem sa s ním rovnako ako s tvrdením: „Evolúcia je mýtus o ktorom sa tvrdí, že je to vedecký fakt bez toho, aby bol čímkoľvek podložený (potvrdený)“.

            Doplnenie odpovedi dňa 12. 4. 2014: Evolucionisti predpokladajú, že koncept evolúcie je pravdivý bez toho, aby dokázali pravdivosť jeho predpokladov na ktorých je postavený. Svoje závery a tvrdenia dokazujú tým, že ich logicky odvodzujú z prijatých predpokladov, ktoré považujú za nespochybniteľné fakty, teda zo samotného konceptu. Vytvára sa ilúzia, dojem, že všetko do seba logicky zapadá, ale len dovtedy, kým človek nepoukáže na nedokázateľnosť prijatých predpokladov a na ich neopodstatnenosť; dovtedy, kým sa človek nedožaduje dôkazu pravdivosti a opodstatnenosti predpokladov konceptu, teda dovtedy, kým sa nepožaduje preukázanie vedeckých faktov na ktorých by údajne koncept mal byť postavený.  Vtedy sa ukáže pravá tvár evolucionizmu a tou je: Celé toto "vedecké učenie" spočíva na zvolených vedecky neoveriteľných a nedokázateľných predpokladoch. Keď človek hľadá vedecký dôkaz pre koncept evolúcie príde k poznaniu, že taký dôkaz (ani jeden!) neexistuje a koncept evolúcie sa jednoducho prijíma vierou a je na mieste povedať: slepou vierou. Napriek tomu sa "evolučné učenie" prehlasuje za vedeckú teóriu.2. Richard Dawkins vo svojej knihe Slepý hodinár (The Blind Watchmaker) hovorí, že „Darwin umožnil byť intelektuálne spokojným ateistom“. Myslíte si, že Darwinové dielo „O vzniku druhov prirodzeným výberom“ je naozaj strašidlom pre veriacich?


Odpoveď: Veriaci, v mojom ponímaní, je človek, ktorý uveril evanjeliu Ježiša Krista a súčasťou jeho viery je aj neochvejné presvedčenie o tom, že Biblia je neomylné a pravdivé Božie slovo. Ako tento svet prišiel do existencie, hovorí predovšetkým prvých jedenásť kapitol knihy Genezis. Takže pre biblického veriaceho (ospravedlneného vierou v Ježiša Krista a znovuzrodeného) Darwin a ani darvinizmus nie je žiadnym strašiakom. Pre neho je to len dočasnou smutnou epizódou ľudstva a najväčším prítomným klamom v ktorom sa ľudstvo (ako celok) aktuálne nachádza.3. Darwin bol vychovávaný v nábožnej, anglikánskej rodine a uvažoval dokonca o povolaní kňaza. Neskôr sa stal agnostikom a zanechal kresťanskú vieru. Myslíte si, že sa to stalo k vôli teórii, ktorú objavil?


Odpoveď: Myslím si, že poradie je obrátené. So svojou predstavou (učením) vyšiel na svet preto, že nemal žiadnu živú kresťanskú vieru.4. Americký biológ, Asa Gray, o výskumoch Darwina prehlásil, že dokazujú „Božskú genialitu, ktorou potvrdzuje jednotu a rozmanitosť života“. Sám Darwin, ku koncu svojho života nadobudol názor, že „človek môže byť horlivým teistom aj evolucionistom“. Aký je Váš názor? Vylučuje sa viera v Boha s evolucionizmom?


Odpoveď: Úplne jednoznačne: áno! Viera v Boha Biblie, viera v Boha Abraháma, Izáka a Jákoba, sa nekompromisne vylučuje s evolucionizmom v akejkoľvek jeho podobe a interpretácii.5. Vrátim sa k Dawkinsovi. Pri obrane darvinizmu – v knihe Sebecký gén (The Selfish Gene) – používa zaujímavý argument. Tvrdí, že „evolučná teória je asi tak pochybná, ako teória, že sa Zem otáča okolo Slnka“. Je takáto argumentácia dostatočná pre apologetiku vývojovej teórie?


Odpoveď: Nijaká argumentácia nie je dostatočná pre apologetiku vývojovej teórie. Nijakým spôsobom nemôžete obhájiť to, čo neexistuje (alebo: čo nefunguje), čo nie je pravda – najmä v oblasti vedy! Až do dnešných dní zástancovia evolúcie nepredložili ani jeden jediný vedecký dôkaz v jej prospech. Všetko, čo sa verejnosti predkladá, nie je nič iné ako tvrdenia typu: evolúcia je nespochybniteľne dokázaná! Všetko, čo sa verejnosti predkladá, sú dogmatické tvrdenia z náboženstva darvinizmu (evolúcie), ale žiaden (žiaden!) vedecký fakt svedčiaci o evolúcii života a rozmanitosti živočíšnych druhov z jedného spoločného predka nebol doteraz predložený. Niet sa však čomu diviť: Nebol predložený, pretože žiaden vedecký fakt v prospech evolúcie neexistuje! Dá sa o tom presvedčiť veľmi jednoducho: Požiadajte ktoréhokoľvek evolucionistu, nech vám taký dôkaz predloží. Ako bývalý evolucionista si dovoľujem tvrdiť, že to neurobí, lebo žiaden taký dôkaz nemá – a nemá ho preto, lebo žiaden dôkaz neexistuje. Aj samotné hore uvedené tvrdenie R. Dawkinsa o tom svedčí. To nie je žiaden argument alebo dôkaz, to je len chytristika a slovné žonglovanie. To je len nepodložené tvrdenie typické v evolučnej rétorike. Takto sú mysle ľudí vytáčané a manipulované. Podstata problémov evolúcie je v tom, že toto evolučné náboženstvo je predkladané ako vedecká teória (bez uvedenia dôkazov, ktoré by ju potvrdzovali). Toto je však zároveň aj jej pasca – chytilo sa do nej nesmierne množstvo ľudí.6. Evolučná teória, aj vo svojej neodarvinovskej podobe, má vážnych kritikov nielen v náboženskom prostredí, ale aj v prostredí vedeckej komunity. Najčastejšie počujeme takto formulovanú výhradu: „Sme skeptickí voči tvrdeniu, že náhodné mutácie a prirodzený výber dostačuje pre vysvetlenie komplexnosti života“. Čo si myslíte o vzniku života na Zemi? Biblická správa nespochybniteľne hovorí o Stvoriteľovi. Mohol Boh použiť evolúcia ako metódu stvorenia?


Odpoveď: Ako Boh tento svet stvoril, dal nám to jasne vedieť vo svojom slove, v Biblii. V knihe Genezis je jasne uvedené, že všetky živé tvory stvoril podľa ich druhov – teda žiadna evolúcia. Niet o čom špekulovať!7. Zástancovia kreacionizmu tu namietajú, že ak Boh stvoril vesmír a všetko tvorstvo metódou evolúcie, potom zvolil najkrutejšiu metódu, akú si vieme predstaviť. Myslíte si, že Boh úmyselne nastolil krédo moci a práva a, že silnejší môžu porážať slabých?


Odpoveď: Toto je nekorektná otázka, lebo v nej je už podsunutá predstava a predpoklad teistickej evolúcie, že Boh naštartoval existenciu, ale potom všetko nechal bežať spôsobmi evolúcie. Je irelevantná vzhľadom na predchádzajúce otázky ankety.8. Problém Boha, zla a darvinizmu sa v postmodernom svete javí veľmi komplexným. Možno v tomto kontexte zmierniť základné pojmy evolúcie, ako náhoda, spontánnosť, mutácie a selekcia s biblickou doktrínou o ľudskej existencii?


Odpoveď: Otázke rozumiem tak, že sa pýtate na možnosť zosúladenia evolúcie a biblickej výpovede o stvorení. Nie, nijako to nie je možné, lebo biblická výpoveď a filozofická evolučná špekulácia sú si v úplnom diametrálnom rozpore. Také pokusy robia nejakí „náboženskí“ ľudia, ale tieto dve učenia (učenie Biblie a učenie evolúcie) sú si v principiálnom protirečení. Evolúcia hovorí o náhode a Biblia hovorí o Božom pláne, zámere, cieli. Tu sa pýtam: Veriaci má problém s vysvetlením zla a jeho pôvodu? Je nemiestne dávať dohromady svätého Boha, zlo a darvinizmus ako veľmi komplexný problém. Boh sa nemení, je rovnaký včera, dnes a naveky. Je rovnaký aj v postmodernej dobe. Rovnako ani na Jeho správe o stvorení sa nič nemení a z tejto správy nie je možné nič ubrať alebo ju prekrútiť – ani v postmodernej dobe.9. Molekulárni biológovia v ostatnom čase objavili zložité informačné molekuly a dokonalé mechanizmy (tzv. bakteriálny bičík) vo vnútri DNA a RNA molekúl, ktoré údajne bez vonkajšieho, inteligentného zásahu nemohli evolúciou vzniknúť. Čo si myslíte o koncepcii inteligentného plánu (Intelligent Design)?


Odpoveď: Koncepcia inteligentného dizajnu (ID) je založená vedeckých faktoch. Na objave zložitých a dokonalých bunečných mechanizmov (molekulárny bičík a iné mechanizmy), na objave informácii uloženej v DNA a RNA a iných vedeckých faktoch. Teda, podčiarkujem, na vedeckých faktoch! A tiež na vedomostiach o tom – a to odpovedá našej skúsenosti (vedeckej skúsenosti), že k vytvoreniu takých zložitých sústav bohatých na informácie, aké boli objavené v bunke, je nutná plánovaná činnosť inteligencie. Analýzou objavených faktov v oblasti bunky sa v ID došlo k záveru, že vznik života nebol neriadeným procesom. A to je to, čo je veľmi dôležité! ID sa snaží pozorované vedecké fakty vysvetliť z pohľadu univerzálnej platnosti pravidla o príčine a následku. O informácii sa všeobecne prijíma (aj z pohľadu sekulárnych vedcov), že len inteligencia môže vytvoriť informáciu, že informácia nevzniká v hmote a že hmota je len nosičom informácie. Pôvod informácie je mimo hmoty. Pretože v bunke sa nachádza informácia, poukazuje to na skutočnosť, že za vznikom života stojí pôvodca tejto informácie (označuje sa ako: inteligentný činiteľ, Dizajnér a podobne). Cieľom ID je vysvetliť pôvod tejto informácie. Pritom ID zotrváva a chce stále zostať len a len na pôde vedy a interpretovať fakty len a len v rámci vedy – a to je ohraničenie a problém tohto konceptu. Kompletný svet totiž pozostáva zo sveta materiálneho a zo sveta duchovného. Oba svety treba brať dohromady ako jeden celok. Materiálny svet je bez Boha nepochopiteľný. Svet je pochopiteľný len v Bohu. Aké bude ich (ID) východisko z tohto stavu? To dnes ťažko zodpovedne predpovedať. Jedno čo dnes naisto vieme je, že Boh je pevný, nemenný, pravdivý, a také je aj Jeho slovo dané ľuďom v Biblii. Vieme, že naisto môžeme Bohu a Jeho slovu dôverovať a spoliehať sa naň.


Aktuálne sympatické na ID je to, že na základe analýzy vedeckých faktov nespochybniteľne poukazujú na to, že život nemohol nijako vzniknúť cestami učenia darvinizmu (prírodný výber, náhoda, mutácie atď.). Z pohľadu ID niet čo o darvinizme debatovať – to je mŕtva, bezduchá, prázdna a nefunkčná špekulácia a mýtus. Darvinizmus nijako nedokáže vysvetliť vznik a objavenie sa informácie v molekule DNA. To bol problém aj chemickej evolúcie (a jedného z jej dvoch autorov, Dean Kenyon-a). Chemická evolúcia padla na neschopnosti dať odpoveď na túto otázku. V ID sa predkladajú vedecké argumenty svedčiace o nemožnosti a nefunkčnosti evolučného učenia.10. Kresťania vo všeobecnosti neprijímajú nadšene správu o tom, že Homo sapiens sa mohol vyvinúť z opice. Židovsko-kresťanská kultúra sa dogmaticky hlási k biblickej výpovedi, že prvý človek nemal menej vyvinutého predchodcu. Problém zrejme súvisí s možnosťou chemickej evolúcie. Naše deti sa o tom učia v školách. Predstava, že prvá živá bunka, ktorá vo veľmi nevhodných podmienkach sa vyvinula do proteinov s enzymatickými aktivitami sa zdá veľmi nepravdepodobnou. Ste presvedčený, že pôvodcom života bol Boh – Stvoriteľ?


Odpoveď: Tu je uvedená veľmi zavádzajúca predohra k položenej otázke. Najprv tvrdenie, že hlásenie sa k biblickej výpovedi je dogmatizmus. Potom k tomu pripojená zahmlená zmienka o možnej chemickej evolúcii a to, že sa o tom naše deti učia v škole. Odpoveď si vyžaduje väčší priestor, lebo v tomto bode je otvorených niekoľko tém.


Áno, som nespochybniteľne presvedčený, že pôvodcom života je Boh – Boh Biblie. Je to biblická výpoveď a preto niet o čom diskutovať: Boh stvoril tento svet a je pôvodcom (darcom!) života. To je moja viera. Biblickí veriaci nijakým spôsobom neprijímajú správu o tom, žeby sa človek z niečoho a z čohokoľvek vyvinul – teda žeby mal predchodcu. Biblický veriaci verí a prijíma, že Boh všetko živé stvoril podľa svojho druhu a aj človek bol stvorený tak, ako je to uvedené v prvej a druhej kapitole knihy Genezis. V zmysle toho, čo je predložené v tomto bode 10, rozlišujem „kresťanov“ a Božie deti v zmysle podľa Ján 1:12–13 (alebo: „kresťanov“ a biblických veriacich).


V teologickej reči sa biblické pravdy nazývajú doktrínami. Dogmami sa označujú učenia, tvrdenia a prehlásenia náboženských spoločenstiev, ktoré sa nezhodujú s biblickou pravdou (napr. dogma o nepoškvrnenom počatí a pod.). Vyhlasovať biblickú výpoveď o stvorení prvého človeka (že prvý človek nemal predchodcu) za dogmu, je nemiestne a nekompatibilné so živou vierou (vierou v živého Boha). Ani prvá ani druhá veta bodu 10 v časopise, ktorý si aj vo všeobecnom slova zmysle dáva prívlastok „kresťanský“, nemá miesto a opodstatnenie aj napriek tomu, že ide o anketu. Tu sú obe vety dané, prezentované a podsunuté ako postoj a ako tvrdenie.


S predstavou chemickej evolúcie prišli autori, profesori Dean H. Kenyon a G. Steinman, v knihe „Biochemical Predestination“ (Biochemické predurčenie) vydanej v roku 1969. Dean Kenyon asi 5 rokov po vyjdení tejto (aj jeho) knihy prišiel k záveru, že život nemohol vzniknúť tak, ako to oni vo svojej knihe predložili. Stručne povedané: odvolal svoje učenie o vzniku života cestou chemickej evolúcie. Jeho otvorené vyhlásenie o nemožnosti vzniku života chemickou evolúciou je možné priamo vidieť a počuť na DVD nosiči „Odomykanie tajomstva života“ so slovenským dabingom (distribútor: vydavateľstvo ORDO SALUTIS, www.ordo.sk). Túto snímku odvysielala už aj Slovenská televízia.


Analýza a zdrvujúca kritika chemickej evolúcie a poukázanie o jej nemožnosti, ako cesty vzniku života, je podaná a rozpracovaná v knihe autorov Chales B. Thaxton, Walter L. Bradley, Roger L. Olson: „The Mystery of Life`s Origin“ (Tajemství vzniku života), ktorá pôvodne vyšla asi v roku 1984. Vo vedeckej komunite biochemická/chemická evolúcia ako cesta vzniku života je zamietnutá už desaťročia. Je zarážajúce, že v učebniciach na rôznych stupňoch našej školskej sústavy sa evolučné učenie v rôznej podobe predkladá ako nespochybniteľne dokázané a pravdivé – tak je tomu aj s chemickou evolúciou – a pritom sú na svete už desaťročia fakty o tom, že to tak nie je. Darvinizmus dostal smrteľnú ranu de facto v roku 1953, kedy J. Watson a F. Crick objavili v kyseline DNA genetický kód – objavili mechanizmus uloženia a prenosu dedičnej informácie.


Je smutné, že vážení a ctihodní tejto krajiny neprekladajú svojim spoluobčanom pravdu o vedeckom poznaní, ktoré je už dostatočne dlho známe vo svete. Interpretácia vedeckých faktov sa deje spôsobom, akoby veda a biblická viera stáli proti sebe. Interpretácia faktov sa žiaľ ešte stále deje z pozície už dávno mŕtvej paradigmy darvinizmu.


Je smutné, že vážení a ctihodní tejto krajiny svojim spoluobčanom zahmlievajú pravdu evanjelia Ježiša Krista, neodkrývajú to, čo už je známe a čo sa práve odohráva na poli vedy a v pohybe spoločenského myslenia. Ľudstvo si v 19. storočí podstatným spôsobom pokazilo vzťah k Bohu práve na úrovni vedy a v mene vedy. Dnes je to ale opäť aj veda, ktorá pomáha ľuďom tento vzťah poopraviť a nájsť cestu späť k Bohu, pretože je dostatok vedeckých dôkazov, ktoré podporujú základnú vieru v Stvoriteľa.Preto hovorí: Prebuď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕtvych, a bude ti svietiť Kristus

Efezským 5:14Späť na začiatok článku.

Späť na zoznam článkov o Stvorení a vede.


Vytvorené: 1. júna  2009.

Upravené: 18. apríla 2015.